BUJAR LESKAJ

               

Të dhëna personale    

Emri                             Bujar  

Atësia                           Farudin           

Mbiemri                       Leskaj 

Datëlindja                    3 Korrik 1966

Vendlindja                   Vlorë  

Gjendja civile               I martuar, me katër fëmijë.    

 

Edukimi                     

1984    Shkolla e Mesme Industriale “Pavarësia”, Vlorë      

1990    Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti Gjeologji – Miniera. Diploma Inxhinier Nafte  

1998    Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Ekonomisë, Dega Financë. Diploma Financier

2002    Universiteti Shtetëror i Tiranës, Fakulteti i Drejtësisë. Diploma Jurist        

2003    Universiteti i Nebraskës – Lincoln SHBA – Diplomë për mësimdhënie në nivel masteri në Administrim Publik   

2004    Dhoma Kombëtare e Avokatëve, titulli “Avokat”    

2005    Universiteti Bamberg, Gjermani – specializim për Financat Publike           

2006    Fakulteti i Ekonomisë, Shkolla e Studimeve të Thelluara Pasuniversitare – Master në Financë

2009    Grada shkencore “Doktor i Shkencave Ekonomike”  Universiteti Shtetëror i Tiranës,


Karriera profesionale dhe politike

23 dhjetor 2011 – 3 korrik 2020          Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit

Shtator 2009 – Dhjetor 2011              Pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, 

2009-2011                   Drejtues i Institutit të Studimeve Politike “Ismail Qemal Vlora”     

2000-2005                   Pedagog në Fakultetin e Ekonomisë, Dep.i Financës         

1997(prill-gusht)         Nëndrejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave

tetor’93- gusht’97         Punonjës dhe Kryetar i Degës së Doganës, Vlorë             

2005-2009       Deputet i Kuvendit të Shqipërisë, Përfaqësues i qytetit të Vlorës     

Shtator 2005 – Mars 2007      Ministër i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sportit      

2007-2009       Anëtar i Delegacionit të përhershëm të Parlamentit në Asamblenë Parlamentare të NATO-s

2007-2009       Anëtar i Komisionit të Ekonomisë dhe Financave në Kuvendin e  Shqipërisë

        

Gjuhë të huaja   Anglisht

 

Botime

“Përfaqësuesit e Vlorës në Kuvendin e Shqipërisë, 1912-2009”, Tiranë 2009

“Brenda dhe jashtë…Parlamentit(maj 2007-2009)”, Tiranë 2009

“Senjorazhi”, Punim i Doktoraturës Shkencore, Tiranë 2009

“Paraja dhe Banka” (Cikël Leksionesh), bashkautor me Dr. Adriatik Kotorri, Tiranë 2011

“Leksione në Financë (Pjesa I)”, Tiranë 2011,

“Muzat e Qëndresës (Nëpër libra të kryqëzuar)”, Tiranë 2011

“Leksione në Financë (Pjesa II)”, Tiranë 2012

“Hyrje në Inxhinierinë Financiare”, bashkautor me Prof. Dr. Skënder Osmani, Tiranë 2015

“Inxhinieri Financiare Stokastike”, bashkautor me Prof. Dr. Skënder Osmani, Tiranë 2015

“Optimizimi”, bashkautor me Prof. Dr. Skënder Osmani, Tiranë 2017.

“GAO, NIK DHE LEKSIONET E DODAROS”. Tiranë 2020

 

Bashkautor i draft-ligjit organik të KLSH Nr. 154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, miratuar nga Kuvendi i Shqipërisë më 26 nëntor 2014.

 

Ideator dhe drejtues i përgatitjes dhe botimit të librave të kolanës “Botime KLSH”, e cila përmbledh 86 tituj për periudhën 2012-2020, si dhe autor dhe bashkautor i shumë botimeve KLSH, ndër të cilat:

“4 Vjet auditim i jashtëm publik 2012-2015”

“Historiku i Kontrollit të Lartë të Shtetit 1925-2012”

“Udhëzues i Auditimit të Performancës”, 2012

“Manuali i Auditimit të Performancës”, 2013

“90 Vjet KLSH”, 2015

“Manuali i Departamentit të Auditimit të Performancës”, 2015

“Indikatorë të Performancës”, 2015

“Auditimet e Performancës në KLSH”, 2016

“Dokumente të Këshillit Kontrollues 1925-1939”, 2017

“40 Vjet Deklarata e Limës”, 2017

Korniza e Matjes së Performancës së SAI-ve”, 2017

Kryetar i Bordit të Revistës Shkencore të KLSH-së, “Auditimi Publik”, revistë katërmujore që publikohet në gjuhët shqip dhe anglisht. Numri i parë i saj ka dalë në maj 2012. Revista deri tani numëron 17 edicione të saj.